Ogłoszenia Tarchomin na NaszTarchomin.pl > Usługi i Firmy > Współpraca biznesowa > Przeglądy kas w dobie COVID-19

Archiwalne: Przeglądy kas w dobie COVID-19

24.04.2020


Przeglad okresowy kas i drukarek fiskalnych a COVID-19 - jak wyglądają sprawy?
Czy to jest najważnieszt problem w obecnych czasach? zapewne nie, ale kłopot i obawy pozostają. Nie wymyślamy problemu, wiemy że dla wielu on jest i jest to kłopot który trzeba rozwiazać. O sprawie wiemy z ilości telefonów i maili które otrzymujemy codziennnie. Czy to problem-kłopot?, cóż wszystko zależy od podejścia.
Zaczniemy od tego - dlaczego.
Nie będziemy cofać się nazbyt daleko, wrócimy tylko do minionego roku. Wówczas to, wprowadzono delikatne ale jakże znaczące zmiany.
Zmianie uległ zapis zawarty w paragrafie § 54 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, który otrzymał następujące brzmienie: "Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata".
Oznacza to następującą zmainę - nie rzadziej niż co dwa lata. Mówiąc wprost, najpóźniej w dniu gdy upływają dwa lata od ostatniego przeglądu trzeba wykonać kolejny przegląd. Nie ma dyskusji. Ma ten termin wielkie znaczenie (nie mówimy o ewentualnej karze nałożonej za nie dotrzymania terminu, bo zupełnie odrębna sprawa) szczególnie dla osób które otrzymały zwrot za zakup kasy.

Jakie konsekwecje?

Ustawa z dnia 15 marca 2019 roku - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, przewiduje w stosunku do osób które nie wykonają przeglądu (w każdym przypadku) sankcję.
- Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, nałożyć może na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 złotych. Zapłata tej kary musi nastąpić, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
- Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, może zażądać zwrotu kwoty ulgi (najczęściej jest to 700 zł.) za zakupiona kasę fiskalną.

Czy można nie wykonać przeglądu?

Są takie wyłączenia z przeglądów, czyli można choć wymaga to samodzielnego działania. Nic nie dzieje się "automatycznie".
- Można nie wykonać przeglądu w trakcie zawieszenia działalności (gdy akurat oczywiście przypada termin). Ale bezwzględnie i bez dyskusji trzeba wykonać, zrobić taki przegląd kasy przed pierwszym klientem czyli w momencie odwieszania działalności.
Nie można bowiem prowadzić ewidencji na urządzeniu bez ważnego przeglądu.
Wyika to z zapisów rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 54. 1. 5.
- Można również zawnioskować do naczelnika urządu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. Ale tutaj jest bardzo istotny haczyk : stosowny wniosek musi byc złożony przed terminem wykonania aktualnego przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Zarządzenie takie jest efektem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).

I tyle na temat przeglądów urządzenień fiskalnych w tak trudnych czasach. Proszę pamiętać że my działamy i pozostajemy do dyspozycji. Masz przegląd? - zadzwoń, umówimy się!

1 zł